ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ) ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.