ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 803/05.04.2022 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής :

Μία (1) κενή θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Τεχνοεπιστημονικού Πολιτισμού»

Αριθ. Προκήρυξης  3727/17-01-2022 (ΑΔΑ:ΩΧΘ046ΨΖ2Ν-ΜΚΨ)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP 27005

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  16/06/2022

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση  http://apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας, καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο αντίστοιχο ΦΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματέα του Τμήματος Κοινωνιολογίας (τηλ. 210-3688739, κα Ι. Καμινάρη, e-mail: secr@soc.uoa.gr)