ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε. ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ''ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ''

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 2865/22.11.2021(τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π., ως εξής:

Μία (1) κενή θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία»

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ με την περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου και τα δικαιολογητικά, εδώ.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  01/01/2022.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο αντίστοιχο ΦΕΚ, στη Γραμματεία Τμήματος Κοινωνιολογίας (Σόλωνος 57, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα), με προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση στα τηλέφωνα 210-3688739/3688719/ 3688746.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος Κοινωνιολογίας (κα Ιωάννα Καμινάρη,  τηλ. 210 3688739, e-mail: ikamina@uoa.gr)     

Για το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας, πατήστε εδώ.