ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ»

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 803/05.04.2022 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής :

Μία (1) κενή θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Κοινωνιολογία»

Αριθ. Προκήρυξης  3726/17-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΞ046ΨΖ2Ν-ΙΕΠ)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP 27006

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  16/06/2022

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση  http://apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας, καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο αντίστοιχο ΦΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματέα του Τμήματος Κοινωνιολογίας (τηλ. 210-3688739, κα Ι. Καμινάρη, e-mail: secr@soc.uoa.gr)