Menu

Τμήμα Κοινωνιολογίας

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την από 23-05-2022 απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας ανακοινώνονται τα εξής ως προς την διεξαγωγή των Κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα Κοινωνιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Αριθμός Εισακτέων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10-12-2013), την Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β΄/16- 12-2013), υπ’αριθμ.92983/Ζ1/Β΄(ΦΕΚ 1329/2-07-2015) Υ.Α. και του άρθρου 74 παρ. 3, 4, 5 και 5α του Ν. 4485/2017 ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-2017 για τις κατατακτήριες εξετάσεις “το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού(αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.”

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρες 11:00-13:00 (Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή), Σόλωνος 57, Αθήνα.  Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά (Γραμματεία Τμήματος Κοινωνιολογίας, Σόλωνος 57, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα) με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15/11/2022 ή με courier.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου (θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος)
  • Πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Χρόνος εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται τον Δεκέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. Οι επιτυχόντες στο Τμήμα κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

Εξεταζόμενα μαθήματα /Ύλη των μαθημάτων:

1. Κεντρικά Ζητήματα Κοινωνιολογικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας Ι

α. Το αντικείμενο και μέθοδοι - μεθοδολογία της κοινωνικής θεωρίας.

  • Η κοινωνιολογική φαντασία
  • Η κοινωνική θεωρία και οι σχέσεις της με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες

β.Βασικές έννοιες στην κοινωνική θεωρία: Κοινωνία, κοινωνικοί θεσμοί, κοινωνικές ομάδες, κοινωνικός ρόλος, κοινωνική δράση, ταυτότητες

γ. Θεμελιώδη επιστημολογικά ερωτήματα στην κοινωνική θεωρία

δ. Θετικιστικές και άλλες αντικειμενιστικές προσεγγίσεις στην κοινωνική θεωρία

ε. Υποκειμενιστικές προσεγγίσεις στην κοινωνική θεωρία

στ. Μαρξιστικές θεωρήσεις και Κριτική Θεωρία

ζ. Μεταμοντέρνες προσεγγίσεις

η. Η έννοια πολιτισμός και οι πολλαπλές θεωρήσεις του

θ. Κοινωνικοποίηση του ατόμου. Από την ένταξη στην εξατομίκευση

ι. Κοινωνική διαντίδραση και ο ρόλος των συμβόλων στην κατασκευή του κοινωνικού

ια. Μορφές σύνολης κοινωνίας – εθνικισμός, ρατσισμός

ιβ. Εργασία και οικονομία. Τάσεις στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον

ιγ. Κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνικές τάξεις. Διεργασίες στη ταξική δομή των σύγχρονων κοινωνιών

 

2. Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Ανθρώπου

H ιδιαιτερότητα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών

Νόημα, κατανόηση, ερμηνεία και εξήγηση (γλώσσα)

Ρόλοι και προσδοκίες.

Συμβολική αλληλεπίδραση.

Εθνομεθοδολογία (κοινωνική ανθρωπολογία)

Θεωρίες συστημάτων, εξουσίας (Φουκώ), φύλου, επικοινωνίας (Ντιρκέμ) Μαρξ και Βέμπερ

 

3. Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ευρώπης (18ος -21ος αιω.)

Η περίοδος της Γαλλικής Επανάστασης και της Ναπολεόντειας κατάστασης (το κοινωνικο-πολιτικό υπόβαθρο της γαλλικής επανάστασης, βασικά επιτεύγματα, η κληρονομιά της).

Η περίοδος της παλινόρθωσης(το Συνέδριο της Βιέννης, Ιερά Συμμαχία κ.α.)

Οι επαναστάσεις του 1848 - «η Άνοιξη των λαών» (αίτια, σημασία, συνέπειες)

Η σοσιαλιστική πρόκληση κατά τον 19ο αι. (συνδικαλισμός, εργατικά και σοσιαλιστικά κόμματα)

Ιμπεριαλισμός και αποικιοκρατία (τέλη 19ου αι.)

Η περίοδος του Α' Παγκοσμίου πολέμου (αντιπαλότητες και συμμαχίες πριν από τον πόλεμο, αιτία, διεθνής διάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι - βασικοί όροι συνθηκών, συνέπειες)

Η Ευρώπη του Μεσοπόλεμου (Βασικά πολιτικά, Οικονομικά, Κοινωνικά και Ιδεολογικά Χαρακτηριστικά)

Η περίοδος του Β' Παγκοσμίου πολέμου (αιτία, χαρακτηριστικά φασιστικών και ναζιστικών καθεστώτων, ορισμός φασισμού-ναζισμού, η ναζιστική κατοχή της Ευρώπης

Οι απαρχές και η εξέλιξη του Ψυχρού πολέμου

 

Προτεινόμενα συγγράμματα

Τα κάτωθι προτεινόμενα συγγράμματα είναι ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικά.

1. Κεντρικά Ζητήματα Κοινωνιολογικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας Ι

1) Κοινωνιολογία, Giddens Anthony,Sutton W Philip, 2020, Εκδόσεις GUTENBERG.

2) Κοινωνιολογία, Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Hughes Michael, Kroehler Carolyn J., 2014, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ.

 

2. Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Ανθρώπου

1) Η κοινωνιολογική φαντασία, Mills, C. Wright, 1985, Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ.

2) Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Κοσμάς Ψυχοπαίδης, 2010, Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ.

 

3. Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ευρώπης (18ος -21ος αιώνας)

1)  Ευρωπαϊκή ιστορία, Burns Edward M., 2020 Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ.

 


 

Ι) Η εισαγωγή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από κατάταξη πτυχιούχων άλλων σχολών με βάση κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Τμήμα. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατ’ έτος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΕΚΠΑ (άρθρο 11).

ΙΙ) Οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων εξετάζονται με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα, που αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος) 

ΙΙΙ) Ως εξάμηνο κατάταξης των πτυχιούχων ορίζεται το 3ο εξάμηνο.

IV) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι: 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου (αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
  • Πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

V) Χρόνος εξετάσεων: Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

VI) Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

VII) Εξεταζόμενα μαθήματα

Α. Κεντρικά Ζητήματα Κοινωνιολογικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας Ι.

Β. Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Ανθρώπου.

Γ. Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ευρώπης (18ος-21ος αιώνας).