Τμήμα Κοινωνιολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο πρώτος κύκλος σπουδών στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει διάρκεια τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη / οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα: ένα χειμερινό εξάμηνο και ένα εαρινό. Κατά συνέπεια, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει, συνολικά, τέσσερα (4) χειμερινά εξάμηνα (Α΄, Γ΄, Ε΄, Ζ΄) και τέσσερα (4) εαρινά (Β΄, Δ΄, ΣΤ΄, Η΄). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι πλήρως εναρμονισμένο με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), καθώς και με το σχετικό ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 3374/2005, Υ.Α. Φ5/72535/Β3/10.08.2006 ΦΕΚ 1091 τ. Β΄, Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13.08.2007 ΦΕΚ 1466 τ. Β΄). Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) αποτελεί ένα φοιτητοκεντρικό σύστημα που εξυπηρετεί τον σχεδιασμό των Προγραμμάτων Σπουδών και επιτρέπει την όσο το δυνατόν πιο ομοιογενή θεώρηση των συστημάτων εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, εξασφαλίζοντας έτσι τη διεθνή αναγνώριση των σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες (π.μ./ECTS) που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα αποτυπώνουν τον φόρτο εργασίας των φοιτητών/τριών που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου μαθήματος, όπως είναι η παρακολούθηση διαλέξεων, η συμμετοχή σε εργαστήρια ή σεμινάρια, η εκπόνηση εργασιών, η χρήση των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών για έρευνα και βιβλιογραφική ενημέρωση και, τέλος, η συμμετοχή σε κάθε είδους εξετάσεις.

Σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία (Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007 τ. Β΄), οι π.μ. (ECTS) που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε φοιτητής/τρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας για τη λήψη πτυχίου, καταμερίζονται ως ακολούθως:

 • 6 ECTS ανά μάθημα
 • 30 ECTS ανά εξάμηνο
 • 60  ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος
 • 240 ECTS για τη λήψη πτυχίου στα 4 έτη σπουδών.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών και η απόκτηση πτυχίου προϋποθέτει την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση σαράντα (40) μαθημάτων, εκ των οποίων:

 • 24 υποχρεωτικά μαθήματα
 • 13 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
 •  3 ελεύθερης επιλογής μαθήματα

Ως υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα, των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση είναι απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και ελεύθερης επιλογής είναι τα μαθήματα που ο φοιτητής είναι κατ' αρχήν ελεύθερος να επιλέξει ανάλογα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.

Η συστηματική παρακολούθηση των παραδόσεων είναι απόλυτα ενδεδειγμένη για τη σωστή θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών. Μόνο η άμεση επαφή με τον διδάσκοντα μπορεί να οδηγήσει στην ακριβή γνώση του αντικειμένου κάθε μαθήματος.

Στο πρώτο έτος σπουδών το Πρόγραμμα Σπουδών είναι κοινό για όλους τους φοιτητές/τριες και περιλαμβάνει αποκλειστικά υποχρεωτικά μαθήματα. Στο δεύτερο έτος σπουδών εισάγονται τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία εντάσσονται σε οκτώ (8) θεματικές ενότητες με βάση την συνάφεια του αντικειμένου τους. Τα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται στο τελευταίο έτος σπουδών από άλλα Τμήματα της Σχολής ΟΠΕ ή από άλλες Σχολές του ΕΚΠΑ.

Για τη λήψη πτυχίου οι φοιτητές/τριες πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε είκοσι τέσσερα (24) υποχρεωτικά μαθήματα. Επίσης πρέπει να εξεταστούν σε δεκατρία (13) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, τουλάχιστον τρία (3)μαθήματα οπωσδήποτε από την ίδια θεματική ενότητα. Τα υπόλοιπα μαθήματα μέχρι της συμπλήρωσης του αριθμού δεκατρία (13) θα επιλέγονται από οποιαδήποτε θεματική ενότητα επιθυμούν οι φοιτητές /τριες.

Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής οκτώ (8):

 

1η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

3η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

5η ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

 

7η ΦΥΛΟ, ΣΩΜΑ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

 

2η ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

4η ΔΙΚΑΙΟ &  ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

6η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

 

8η KΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Τέλος, οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τρία (3) ελεύθερης επιλογής μαθήματα από τον ενιαίο κατάλογο μαθημάτων που θα προσφέρονται από άλλα Τμήματα της Σχολής ΟΠΕ ή άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ. Οι κατάλογοι των επιλεγόμενων μαθημάτων θα επικαιροποιούνται κατ’ έτος.

Οι προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου συνοψίζονται ως εξής:

1) Συνολικός αριθμός μαθημάτων και ECTS: 40 μαθήματα (240 ECTS κατ’ ελάχιστο)

2) Υποχρεωτικά μαθήματα Τμήματος Κοινωνιολογίας: 24 μαθήματα (144 ECTS)

3) Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα Τμήματος Κοινωνιολογίας: 13 μαθήματα (78 ECTS)

4) Ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα : 3 μαθήματα (18 ECTS)

 

Ειδικότερα τα μαθήματα έχουν ως εξής:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

24 μαθήματα, κάθε υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με 6 ECTS και 3ΔΜ

 1. Κεντρικά ζητήματα Κοινωνιολογικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας Ι
 2. Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Ανθρώπου
 3. Αρχές Πολιτικής Οικονομίας
 4. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
 5. Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ευρώπης (18ος-21ος αιώνας)
 6. Κεντρικά ζητήματα Κοινωνιολογικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ
 7. Εισαγωγή στην Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία
 8. Μέθοδοι και Τεχνικές της Ποσοτικής Έρευνας Ι
 9. Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα*
 10. Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας (18ος-21ος αιώνας)
 11. Ιστορία των Κοινωνιολογικών Θεωριών Ι
 12. Οικονομική Κοινωνιολογία
 13. Πολιτική Κοινωνιολογία
 14. Ιστορία των Κοινωνιολογικών Θεωριών ΙΙ
 15. Κοινωνιολογία του πολιτισμού
 16. Θεωρίες για το φύλο και τις έμφυλες διακρίσεις
 17. Επιστημολογικά και Φιλοσοφικά Θεμέλια της Κοινωνιολογίας Ι
 18. Θεωρίες για την κοινωνική αναπαραγωγή
 19. Κοινωνική Ψυχολογία
 20. Επιστημολογικά και Φιλοσοφικά Θεμέλια της Κοινωνιολογίας ΙI
 21. Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία
 22. Κοινωνιολογία δικαίου: θεωρητικές υποθέσεις και ερευνητικές τεχνικές
 23. Μέθοδοι και Τεχνικές της Ποσοτικής Έρευνας ΙΙ
 24. Μέθοδοι και Τεχνικές της Ποιοτικής Έρευνας

* Το υποχρεωτικό μάθημα του Β΄ εξαμήνου με κωδικό 431009 «Ζητήματα της Ελληνικής Κοινωνίας σήμερα» μετονομάζεται «Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα» με τον ίδιο κωδικό.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Από τις παρακάτω οκτώ (8) Θεματικές Ενότητες, οι φοιτητές/τριες επιλέγουν δεκατρία (13) μαθήματα, από τα οποία τουλάχιστον τρία (3) εντάσσονται υποχρεωτικά σε μία Θεματική Ενότητα.

Ο κατάλογος των διαθεσίμων μαθημάτων θα ενημερώνεται κάθε έτος.

Κάθε κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με 6 ECTS και 3ΔΜ.

1η Θεματική  ενότητα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 1. Οικονομική ανάπτυξη και διαστρωμάτωση
 2. Κοινωνιολογία της παγκοσμιοποίησης
 3. Κοινωνιολογία της εργασίας
 4. Ψηφιακή εργασία
 5. Κοινωνιολογία της μετανάστευσης και μετααποικιακές θεωρίες

2η Θεματική ενότητα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 1. Κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας
 2. Πολιτική οικονομία του διαδικτύου
 3. Κοινωνιολογία του διαδικτύου
 4. Κοινωνικές θεωρίες της επιστημονικής γνώσης
 5. Κοινωνία της διακινδύνευσης και περιβάλλον

3η Θεματική ενότητα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 1. Πολιτική & κοινωνική εκπροσώπηση
 2. Κοινωνικά κινήματα
 3. Κράτος και Κοινωνία
 4. Πολιτική επικοινωνία
 5. Θεωρίες δημοκρατίας

4η Θεματική ενότητα: ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 1. Κριτική κοινωνική θεωρία για το δίκαιο, τη δημοκρατία & τα δικαιώματα
 2. Ανισότητες & δίκαιο
 3. Κοινωνιολογία της παρέκκλισης και τεχνολογίες επιτήρησης
 4. Βιοϊατρική, βιοηθική και βιοεξουσία

5η Θεματική ενότητα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 1. Θεωρία της ιδεολογίας
 2. Κοινωνία, Μ.Μ.Ε και κοινή γνώμη
 3. Αισθητική θεωρία και κοινωνιολογία της τέχνης
 4. Κοινωνιολογία της θρησκείας

6η Θεματική ενότητα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

 1. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
 2. Κοινωνιολογία της οικογένειας
 3. Κοινωνιολογία της υγείας
 4. Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου και του τουρισμού

7η Θεματική ενότητα: ΦΥΛΟ, ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΛΙΚΟΤΗΤΑ

 1. Κοινωνικές πολιτικές για την ισότητα
 2. Έμφυλη βία
 3. Κοινωνιολογία του σώματος και της υγείας
 4. Σεξουαλικότητα και εξουσία

8η Θεματική ενότητα: ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

 1. Κοινωνιολογία των συγκινήσεων
 2. Πολιτική και συναισθήματα
 3. Εθνικισμός και εθνικές ταυτότητες
 4. Πολιτισμικά τραύματα

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΠΕ  Ή ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 

Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν τρία (3) μαθήματα από κατάλογο που θα ενημερώνεται κάθε έτος.

Κάθε μάθημα ελεύθερης επιλογής θα ισοδυναμεί με 6 ECTS και 3ΔΜ.

Επισημαίνεται ότι εάν υπάρχει διαφορά ECTS /Πιστωτικών Μονάδων, θα καλύπτεται κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες με όποιο τρόπο ο ίδιος o διδάσκων θεωρεί κατάλληλο (πρόσθετη εξέταση, εργασία κ.α.)

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΠΕ  Ή ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

 1. Ποινική Καταστολή,  Νομική Σχολή, E΄εξάμηνο, ECTS 4
 2. Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία, Τμήμα Π.Ε.Δ.Δ., Σχολή ΟΠΕ, Ε΄εξάμηνο ή Ζ΄ Εξάμηνο, ECTS 6
 3. Επικοινωνία και Εξουσία, Τμήμα Π.Ε.Δ.Δ., Σχολή ΟΠΕ,  Ε΄εξάμηνο ή Ζ΄ Εξάμηνο, ECTS 6
 4. Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισμός, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ECTS 4
 5. Πολιτικές ζωής και θανάτου, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ε΄εξάμηνο, ECTS 5
 6. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας Ι, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Τ.Ε.Α.Π.Η., Ε΄ εξάμηνο, ECTS 5

 

Μαθήματα  Εαρινού  Εξαμήνου

 1. Ψυχοκοινωνιολογία των Μ.Μ.Ε., Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε., Σχολή ΟΠΕ, ΣΤ΄ Εξάμηνο ή Η΄ Εξάμηνο, ECTS 4
 2. Κοινωνιολογία της Μεταπολιτευτικής Ελλάδας, Τμήμα Π.Ε.Δ.Δ., Σχολή ΟΠΕ, ΣΤ΄ Εξάμηνο ή Η΄ Εξάμηνο, ECTS6
 3. Μετανάστευση και Μειονότητες στην Ευρώπη, Τμήμα Π.Ε.Δ.Δ., Σχολή ΟΠΕ, ΣΤ΄ Εξάμηνο ή Η΄ Εξάμηνο, ECTS 6
 4. Λόγος και ιδεολογία, Τμήμα Π.Ε.Δ.Δ., Σχολή ΟΠΕ,  ΣΤ΄ Εξάμηνο/Η΄ Εξάμηνο, ECTS 6
 5. Αθλητική Κοινωνιολογία, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Β΄ Εξάμηνο, ECTS 4
 6. Μουσική και το ‘Ιερό’, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΣΤ΄ Εξάμηνο, ECTS 5
 7. Ρεύματα Κοινωνικής Ψυχολογίας, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Τ.Ε.Α.Π.Η., ΣΤ΄ Εξάμηνο, ECTS 5
 8. Πολιτισμική  και  Μουσική  Ανθρωπολογία  Ι, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Β΄ Εξάμηνο, ECTS 5

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠ: Υποχρεωτικό μάθημα

ΚΥΠ ΘΕ: Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό μάθημα από Θεματική Ενότητα

ΕΕ: Ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΜ

ECTS

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

1

Κεντρικά ζητήματα Κοινωνιολογικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας Ι  (ΥΠ)  

3

6

2

Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Ανθρώπου (ΥΠ)

3

6

3

Αρχές Πολιτικής Οικονομίας  (ΥΠ)  

3

6

4

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη (ΥΠ)

3

6

5

Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ευρώπης (18ος-21ος αιώνας)   (ΥΠ) 

3

6

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

6

Κεντρικά ζητήματα Κοινωνιολογικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ *-(ΥΠ)   

3

6

7

Εισαγωγή στην Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία (ΥΠ)  

3

6

8

Μέθοδοι και Τεχνικές της Ποσοτικής Έρευνας Ι (ΥΠ)          

3

6

9

Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα (ΥΠ)             

3

6

10

Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας (18ος-21ος αιώνας) (ΥΠ)

3

6

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

11

Ιστορία των Κοινωνιολογικών Θεωριών Ι  (ΥΠ)   

3

6

12

Οικονομική Κοινωνιολογία  (ΥΠ)      

3

6

13

Πολιτική Κοινωνιολογία  (ΥΠ)      

3

6

14

Μάθημα Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΥΠ ΘΕ)

3

6

15

Μάθημα Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΥΠ ΘΕ)

3

6

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

16

Ιστορία των Κοινωνιολογικών Θεωριών ΙΙ (ΥΠ)          

3

6

17

Κοινωνιολογία του πολιτισμού  (ΥΠ)  

3

6

18

Θεωρίες για το φύλο και τις έμφυλες διακρίσεις (ΥΠ)

3

6

19

Μάθημα Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΥΠ ΘΕ)

3

6

20

Μάθημα Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΥΠ ΘΕ)

3

6

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

21

Επιστημολογικά και Φιλοσοφικά Θεμέλια της Κοινωνιολογίας Ι  (ΥΠ) 

3

6

22

Θεωρίες για την κοινωνική αναπαραγωγή (ΥΠ)

3

6

23

Κοινωνική Ψυχολογία(ΥΠ)

3

6

24

Μάθημα Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΥΠ ΘΕ)

3

6

25

Μάθημα Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΥΠ ΘΕ)

3

6

 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

26

Επιστημολογικά και Φιλοσοφικά Θεμέλια της Κοινωνιολογίας ΙΙ  (ΥΠ) 

3

6

27

Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία (ΥΠ)

3

6

28

Κοινωνιολογία δικαίου: θεωρητικές υποθέσεις και ερευνητικές τεχνικές (ΥΠ)

3

6

29

Μάθημα Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΥΠ ΘΕ) 

3

6

30

Μάθημα Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΥΠ ΘΕ) 

3

6

 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ           

 

 

31

Μέθοδοι και Τεχνικές της Ποσοτικής Έρευνας ΙΙ  (ΥΠ)   

3

6

32

Μέθοδοι και Τεχνικές της Ποιοτικής Έρευνας (ΥΠ)

3

6

33

Μάθημα Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΥΠ ΘΕ)     

3

6

34

Μάθημα Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΥΠ ΘΕ)     

3

6

35

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από άλλα Τμήματα (ΕΕ ΑΤ)

3

6

 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

36

Μάθημα Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΥΠ ΘΕ) Η΄

Σεμινάριο Προετοιμασίας Πτυχιακής Εργασίας

3

6

37

Μάθημα Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΥΠ ΘΕ) Η΄

Πτυχιακή Εργασία          

3

 

6

38

Μάθημα Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΥΠ ΘΕ)                                                                   

3

6

39

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από άλλα Τμήματα (ΕΕ ΑΤ)

3

6

40

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από άλλα Τμήματα (ΕΕ ΑΤ)

3

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

120

240

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, υπό την εποπτεία διδάσκοντος του Τμήματος  Κοινωνιολογίας στο Η΄ εξάμηνο των σπουδών τους. Η επιλογή της πτυχιακής εργασίας προϋποθέτει και την επιλογή του μαθήματος «Σεμινάριο προετοιμασίας πτυχιακής εργασίας» το οποίο είναι απαραίτητο για την μεθοδολογική υποστήριξή της. Η Πτυχιακή εργασία με το Σεμινάριο της ισοδυναμούν με 12 ECTS και 6 ΔΜ.

Αντί της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, οι φοιτητές/τριες μπορούν εναλλακτικά να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δύο (2) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος  Κοινωνιολογίας τα οποία αντιστοιχούν σε ισοδύναμο αριθμό πιστωτικών μονάδων (12 ECTS και 6 ΔΜ)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνιολογίας έχουν την ευχέρεια να υλοποιήσουν πρακτική άσκηση σε εταιρείες και φορείς κοινωνικής έρευνας. Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική και γίνεται από το Ε΄ εξάμηνο σπουδών και μετά. Η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης γίνεται με ποιοτικό χαρακτηρισμό («επιτυχώς» ή «μη επιτυχώς») και δεν υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου.

 

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

{...α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσεςδιατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν, καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν...}

Τα μαθήματα για την απόκτηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι ανεξάρτητα από τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος και καθορίζονται στα ακόλουθα:

 • Κοινωνιολογία της Eκπαίδευσης (6 ECTS)
 • Διδακτική των Kοινωνικών Eπιστημών  (6 ECTS)
 • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης (6 ECTS)
 • Εκπαίδευση και Αγωγή: Θεωρίες και Πρακτική / Πρακτική Άσκηση (12 ECTS)

Επισημαίνεται ότι όσοι φοιτητές επιλέξουν και εξεταστούν επιτυχώς στο κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» στην 6η Θεματική ενότητα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, δεν θα χρειαστεί να το δηλώσουν εκ νέου για την απόκτηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.