Menu

Τμήμα Κοινωνιολογίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΠΣ

Η ίδρυση του Τμήματος Κοινωνιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη­νών ήταν αίτημα της ακαδημαϊκής του κοινότητας εδώ και δεκαετίες. Στη διετή πλέον πα­ρουσία του στην ακαδημαϊκή ζωή, το Τμήμα προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους νέους φοιτητές και φοιτήτριες, η οποία είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των μελών του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.

Η άμεση έναρξη της συνεργασίας του Τμήματος με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος έχει ως σκοπό την εναρμόνιση της Πολιτικής Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του ΕΚΠΑ.

Ειδικότερα, η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Κοινωνιολογίας στηρίζεται αφενός στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, στην καλλιέργεια της κοινωνιολογικής παρά­δοσης και στη σύνθεση θεωρητικής γνώσης και εμπειρικής έρευνας και, αφετέρου, στη συ­νεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς ακαδημαϊκές πρακτικές. Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος απο­τελεί μια από τις βασικές επιδιώξεις αλλά και δέσμευση όλων των συντελεστών του (δηλαδή του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών και φοι­τητριών).

Η επίτευξη της Πολιτικής Ποιότητας και η εν γένει ερευνητική ανάπτυξη του νέου Τμήματος Κοινωνιολογίας, στηρίζεται αφενός σε ένα δυναμικό και πλουραλιστικό ΠΠΣ καθώς και στη συγκρότηση ενός προγράμματος διδακτορικών σπουδών, στον σχεδιασμό ενός μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο θα υλοποιηθεί όταν το Τμήμα αποκτήσει αυ­τονομία και τέλος στη συγκρότηση Ερευνητικών Εργαστηρίων. Ταυτόχρονα το Τμήμα προάγει την ερευνητική συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και έχει συνάψει πρωτόκολλο συ­νεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Οι παραπάνω στόχοι αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Πολιτικής Ποιό­τητας του Τμήματος, ωστόσο εξίσου σημαντικοί στόχοι ως προς τις διαδικασίες ελέγχου και επίτευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων είναι οι ακόλουθοι: α) Η διαφύλαξη της ακαδημαϊκής ελευθερίας και η αποτροπή κάθε είδους διακρίσεων και αποκλεισμών. β) Η επιστημονική καταλληλόλητα του ΠΠΣ και η συνεχής αναθεώρηση και εμπλουτισμός του βάσει τόσο των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων όσο και της συστηματικής εμπλοκής ό­λων των μελών του Τμήματος: των φοιτητών και φοιτητριών, των διδασκόντων και διδασκουσών και των διοικητικών υπαλλήλων. γ) Ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών στόχων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμ­φωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης. δ) Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Κοινωνιολογίας επεδίωξε και συνεχίζει να επιδιώκει συνέργειες και συνεργασίες με καταξιω­μένους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κοινωνικούς και πολιτικούς επιστήμονες, οικονομο­λόγους, ιστορικούς, ανθρωπολόγους κ.λπ.. Τα αποτελέσματα του διδακτικού έρ­γου καταγράφονται συστηματικά και αποτελούν τη βάση για τον επαναπροσδιορισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής του Τμήματος. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, διενεργείται αξιολόγηση των μαθημάτων και του διδακτικού προσωπικού από τους φοιτητές/τριες (με χρήση ανώνυ­μων online ερωτηματολογίων ανά μάθημα) με σκοπό την άμεση συγκέντρωση και αξιοποί­ηση των αποτελεσμάτων. ε) Η καταλληλόλητα και ο έλεγχος των προσόντων του διδακτικού προσωπικού εξασφαλίζε­ται με δύο τρόπους. Από τη μια πλευρά, τα συνεργαζόμενα μέλη του διδακτικού προσωπικού διαθέτουν ήδη αξιόλογη και υψηλού επιπέδου διδακτική και ερευνητική εμπειρία. Από την άλλη, η επιλογή του νέου διδακτικού προσωπικού γίνεται βάσει τόσο της κείμενης νομοθε­σίας και της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, όσο και των υψηλού επιπέδου απαιτήσεων και στό­χων που θέτει το ίδιο το Τμήμα. στ) Η προαγωγή της θεωρητικής γνώσης και εμπειρικής έρευνας ώστε οι πτυχιούχοι του Τμή­ματος να μπορούν, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες γνώσεις που θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, τόσο ως ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και ως μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. ζ) Η ποιότητα των υποστηρικτικών διοικητικών υπηρεσιών, της βιβλιοθήκης της Σχολής ΟΠΕ, της φοιτητικής μέριμνας και άλλων μονάδων προκειμένου να παρέχονται οι καλύτερες δυ­νατές υπηρεσίες στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας. η) Η ετήσια διενέργεια ανασκόπησης και εσωτερικής εποπτείας για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΜΕΑ του Τμήματος βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους. 

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Κοινωνιολογίας δημοσιοποιείται στον ιστότοπο του Τμήματος και κοινοποιείται, με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό, συνεργαζόμενους φορείς).