Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Κοινωνιολογίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΠΣ

Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Η ίδρυση του Τμήματος Κοινωνιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη­νών ήταν αίτημα της ακαδημαϊκής του κοινότητας εδώ και δεκαετίες. Στη τετραετή πλέον παρουσία του στην ακαδημαϊκή ζωή, το Τμήμα προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους νέους φοιτητές και φοιτήτριες, η οποία είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των μελών του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού. Η άμεση έναρξη της συνεργασίας του Τμήματος με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος έχει ως σκοπό την εναρμόνιση της Πολιτικής Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του ΕΚΠΑ.

Ειδικότερα, η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Κοινωνιολογίας στηρίζεται αφενός στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, στην καλλιέργεια της κοινωνιολογικής παράδοσης και στη σύνθεση θεωρητικής γνώσης και εμπειρικής έρευνας και, αφετέρου, στη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς ακαδημαϊκές πρακτικές. Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος αποτελεί μια από τις βασικές επιδιώξεις αλλά και δέσμευση όλων των συντελεστών του (δηλαδή του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών και φοιτητριών).

Η επίτευξη της Πολιτικής Ποιότητας και η εν γένει ερευνητική ανάπτυξη του νέου Τμήματος Κοινωνιολογίας στηρίζεται σε ένα δυναμικό και πλουραλιστικό ΠΠΣ καθώς και στη συγκρότηση ενός προγράμματος διδακτορικών σπουδών, στον σχεδιασμό ενός μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο θα υλοποιηθεί όταν το Τμήμα αποκτήσει αυτονομία και, τέλος, στη συγκρότηση Ερευνητικών Εργαστηρίων. Ταυτόχρονα, το Τμήμα προάγει την ερευνητική συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και έχει συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” και με το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ) .

Οι παραπάνω στόχοι αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος, ωστόσο εξίσου σημαντικοί στόχοι ως προς τις διαδικασίες ελέγχου και επίτευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων είναι οι ακόλουθοι:

α) Η εφαρμογή ενός κατάλληλου, ως προς τη δομή και την οργάνωση, προγράμματος σπουδών που θα έχει ως στόχο το υψηλό επίπεδο σπουδών των φοιτητών/τριών παρέχοντας ταυτόχρονα τα κατάλληλα εφόδια για περαιτέρω εξειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση. Η επιστημονική καταλληλόλητα του ΠΠΣ και η συνεχής αναθεώρηση και εμπλουτισμός του βάσει τόσο των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων όσο και της συστηματικής εμπλοκής όλων των μελών του Τμήματος: των φοιτητών και φοιτητριών, των διδασκόντων και διδασκουσών και των διοικητικών υπαλλήλων, αποτελεί βασική προτεραιότητα.

β) Η επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

γ) Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Κοινωνιολογίας επεδίωξε και συνεχίζει να επιδιώκει συνέργειες και συνεργασίες με καταξιωμένους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κοινωνικούς και πολιτικούς επιστήμονες, οικονομολόγους, ιστορικούς, κοινωνικούς ανθρωπολόγους κ.λπ. Τα αποτελέσματα του διδακτικού έργου καταγράφονται συστηματικά και αποτελούν τη βάση για τον επαναπροσδιορισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής του Τμήματος. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, διενεργείται αξιολόγηση των μαθημάτων και του διδακτικού προσωπικού από τους φοιτητές/τριες (με χρήση ανώνυμων online ερωτηματολογίων ανά μάθημα) με σκοπό την άμεση συγκέντρωση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

δ) Η καταλληλόλητα και ο έλεγχος των προσόντων του διδακτικού προσωπικού εξασφαλίζεται με δύο τρόπους. Από τη μια πλευρά, τα συνεργαζόμενα μέλη του διδακτικού προσωπικού διαθέτουν ήδη αξιόλογη και υψηλού επιπέδου διδακτική και ερευνητική εμπειρία. Από την άλλη, η επιλογή του νέου διδακτικού προσωπικού γίνεται βάσει τόσο της κείμενης νομοθεσίας και της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, όσο και των υψηλού επιπέδου απαιτήσεων και στόχων που θέτει το ίδιο το Τμήμα.

ε) Η προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος. Στο πλαίσιο αυτό άμεσα προωθήθηκε η συγκρότηση και η λειτουργία δύο ερευνητικών εργαστηρίων, ενώ ταυτόχρονα προωθήθηκαν οι θεσμικές διαδικασίες για τη διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα.

στ) Ένας ακόμη βασικός στόχος του Τμήματος είναι εντονότερη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα. Σε εναρμόνιση με τον εν λόγω στόχο σε όλα σχεδόν τα μαθήματα εφαρμόζεται η διαδικασία εκπόνησης εργασίας, ώστε οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ η συγκρότηση των ερευνητικών εργαστηρίων, πέραν των άλλων, αποσκοπεί και στην εμπλοκή των φοιτητών/τριων σε ερευνητικά προγράμματα.

ζ) Μια ακόμη βασική προτεραιότητα είναι το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό το ΠΠΣ επιδιώκει την προαγωγή της θεωρητικής γνώσης και της εμπειρικής έρευνας, ώστε οι πτυχιούχοι του Τμήματος να μπορούν, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες γνώσεις που θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, τόσο ως ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και ως μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

η) Η ποιότητα των υποστηρικτικών διοικητικών υπηρεσιών, της βιβλιοθήκης της Σχολής ΟΠΕ, της φοιτητικής μέριμνας και άλλων μονάδων προκειμένου να παρέχονται οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας.

θ) Η ετήσια διενέργεια ανασκόπησης και εσωτερικής εποπτείας για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΜΕΑ του Τμήματος βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους. 

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Κοινωνιολογίας δημοσιοποιείται στον ιστότοπο του Τμήματος και κοινοποιείται, με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (διδάσκοντες/ουσες, ερευνητές/τριες, φοιτητές/τριες, διοικητικό προσωπικό, συνεργαζόμενους φορείς).