Menu

Τμήμα Κοινωνιολογίας

ΤΜΗΜΑ

Η ίδρυση Τμήματος Κοινωνιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν αίτημα της ακαδημαϊκής του κοινότητας εδώ και δεκαετίες. Στηρίζονταν πάντα στην ιδέα της αξιοποίησης μιας μακράς παράδοσης που ξεκινούσε από την καλλιέργεια των κοινωνικών επιστημών πρώτα στη Νομική Σχολή και αργότερα κυρίως στα Τμήματα Οικονομικών και Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στα Παιδαγωγικά Τμήματα, ακόμη και στη Σχολή Επιστημών Υγείας, στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και στην Φιλοσοφική και στην Θεολογική Σχολή. Με το δυναμικό που διαθέτει το Πανεπιστήμιό μας υπάρχουν οι προϋποθέσεις άμεσης ανταπόκρισης στις προκλήσεις της εκκίνησης της λειτουργίας του νέου Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σκοπός του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η εκπαίδευση κοινωνικών επιστημόνων με υψηλή παιδεία, αλλά και επαγγελματικές προοπτικές.  Η εκπαίδευση σε αυτή την κατεύθυνση προϋποθέτει την καλλιέργεια της κοινωνιολογικής παράδοσης που στηρίζεται στη συναρπαστική σύνθεση θεωρητικής δουλειάς και εμπειρικής έρευνας. Η συνάρθρωση των φιλοσοφικών παραδόσεων με την παρατήρηση διαδικασιών που καθορίζουν την ιστορική εξέλιξη υπαρκτών κοινωνιών μέσω της χρήσης μεθόδων και τεχνικών της εμπειρικής ανάλυσης ή μέσω της μεθοδικής χρήσης ιστορικών πηγών, αποτελεί την βάση της γοητείας της δουλειάς των κοινωνιολόγων. Η διπλή υπέρβαση των ελλείψεων θεωρητικής και ιστορικής παιδείας αφ’ ενός, αφ’ ετέρου της υπέρβασης της άγνοιας σε θέματα τόσο ποσοτικών, όσο και ποιοτικών μεθόδων ανάλυσης, αποτελεί προϋπόθεση της ανάλυσης των κοινωνικών φαινομένων. Η αποκάλυψη μη-αυτονόητων μηχανισμών κοινωνικής συγκρότησης και κοινωνικής μεταβολής αποτελεί επίσης κεντρικό στοιχείο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, οι πολίτες της οποίας ενδιαφέρονται για την κριτική σκέψη και την αντιμετώπιση διαδεδομένων στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Πέρα όμως από τη συμβολή της επιστημονικής ανάλυσης των κοινωνικών φαινομένων στο δημόσιο διάλογο, η κοινωνιολογική έρευνα αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση της αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής. Αποτελεί όμως η κοινωνιολογία συγχρόνως και μια αναγκαία συνιστώσα κάθε μορφής γνώσης που προϋποθέτει η οργάνωση ενεργειών που εξαρτώνται από την δημιουργική συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα ή την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι γνωστή η σημασία της κοινωνιολογικής έρευνας στο πλαίσιο διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη υψηλών προδιαγραφών εκπαιδευτικών, αλλά και διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών. Σε αυτή την κατεύθυνση οι γνώσεις που αφορούν τη σχέση των κεντρικών θεμελίων της κοινωνιολογικής θεωρίας και της κοινωνικής έρευνας με συγγενείς κοινωνικές επιστήμες, όπως η κοινωνική ψυχολογία, η κοινωνική ανθρωπολογία, οι οικονομικές και πολιτικές επιστήμες, ή η κοινωνική και οικονομική ιστορία, είναι κρίσιμης σημασίας. Για τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων μεγάλη σημασία έχει επίσης η αναλυτική τους παιδεία και η άρτια γνώση των μεθόδων και τεχνικών της κοινωνικής έρευνας. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. περιέχει τόσο υποχρεωτικά μαθήματα, όσο και δέσμες μαθημάτων επιλογής που εξασφαλίζουν την απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων άρτια εκπαιδευμένων κοινωνιολόγων.  

Η Προσωρινή Συνέλευση που όρισε η Σύγκλητος διαμόρφωσε Πρόγραμμα Σπουδών βάσει του οποίου θα αναπτυχθεί η στρατηγική προσέλκυσης, μέσω δημοσίων προκηρύξεων, νέου προσωπικού που θα αναλάβει υψηλών προδιαγραφών διδακτικό και ερευνητικό έργο. Ως προς την ερευνητική ανάπτυξη του νέου Τμήματος Κοινωνιολογίας, αυτή θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό, πέρα από την αξιοποίηση του ερευνητικού έργου των ήδη υπηρετούντων καθηγητών κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην ήδη συμφωνημένη συνεργασία της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, στην οποία ανήκει το Τμήμα Κοινωνιολογίας, με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας μπορούν, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, τόσο ως ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και ως μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων του Τμήματός μας (ενδεικτικά):

 • - Απασχόληση στη Μέση Εκπαίδευση (Κατηγορία: ΠΕ10), κατάρτιση ενηλίκων σε ΙΕΚ και αλλού.
 • - Ερευνητική και διοικητική συμμετοχή σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς αντιμετώπισης σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων λ.χ. κοινωνικός αποκλεισμός, περιφερειακές ανισότητες, προσφυγικό και μεταναστευτικό, κοινωνική συνοχή, κοινωνικό φύλο.
 • - Ερευνητικά ιδρύματα κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών.
 • - Διαχείριση και οργάνωση ερευνών.
 • - Οργάνωση, διοίκηση και εφαρμογή πολιτικών κοινωνικού κράτους.
 • - Συμμετοχή στους διαγωνισμούς της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.)
 • - Συμμετοχή στο Διπλωματικό Σώμα.
 • - Συμμετοχή στη διοίκηση του ευρέως δημόσιου τομέα.
 • - Συμμετοχή σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αφορούν την οργάνωση της απασχόλησης και γενικά διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  ως επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος (ΟΑΕΔ, ΟΤΑ κ.ά).
 • - Άσκηση Διαμεσολάβησης.
 • - Συμμετοχή σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα.